O projekcie

Projekt „Młody budowlaniec – sukces zawodowy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

OKRES REALIZACJI: od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2018 r.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 50 osób z kategorii NEET pozostających bez zatrudnienia, mieszkańców woj. śląskiego w wieku 18-24 lata poprzez poprawę ich wizerunku i wiary we własne siły oraz nabycie i wzrost kompetencji a także doświadczenia zawodowego, tj. BEZPŁATNE przeprowadzenie szkoleń oraz realizację staży zawodowych.

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące wsparcie:

a)     określenie potrzeb i możliwości uczestników  - indywidualna identyfikacja potrzeb, analiza stopnia oddalenia od rynku pracy oraz diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego

b)    poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej,

c)     kurs  operatora: koparkoładowarki,  koparki, ładowarki, walca  lub operatora wielozadaniowych nośników sprzętu (do wyboru),

d)    kurs  operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych  lub kurs operatora przecinarek do nawierzchni dróg (do wyboru),

e)     3 - miesięczny staż zawodowy (dla 80% najlepszych uczestników),

f)     Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,

g)    Coaching motywacyjny.

Projekt skierowany jest do 50 osób bezrobotnych (w tym   kobiet) zamieszkałych na terenie  województwa śląskiego spełniających łącznie poniższe kryteria:

  • w wieku 18-24 lat (wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu),
  • niepracujących (bezrobotnych lub biernych zawodowo),
  • niekształcących się (w  trybie dziennym),
  • zamieszkałych na terenie woj. śląskiego.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

·           kobiety,

·           osoby z niskim wykształceniem,

·           osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia,

·           osoby o niskich dochodach w rodzinie.

 W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

·           wymagane dla danego kursu i stażu badania lekarskie,

·           materiały szkoleniowe,

·           poczęstunek podczas szkoleń,

·           zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,

·           ubezpieczenie NNW a trakcie szkoleń,

·           egzamin zewnętrzne po szkoleniach zawodowych,

·           stypendium za udział w szkoleniach zawodowych i stażu.

Za udział w szkoleniach uczestnicy/uczestniczki otrzymują stypendium szkoleniowe (ok 810,00 – 920,00 zł netto – w zależności od wybranych szkoleń).

Po szkoleniach dla 80% uczestników zapewniamy 3-miesięczne staże zawodowe.

Za udział w stażu uczestnicy/uczestniczki otrzymują stypendium stażowe
(ok. 1.360,00 zł netto / miesięcznie).

 

W ramach projektu zostały zaplanowane dla 80% uczestników 3-miesięczne
staże zawodowe.

  • Dobór miejsca wykonywania stażu dokonywany będzie w zależności od preferencji zawodowych.
  • Każdy staż będzie prowadzony na podstawie indywidualnego programu.
  • Wymiar czasu pracy będzie zgodny z Kodeksem Pracy.
  • Uczestnikom/uczestniczkom stażu wypłacane będzie stypendium stażowe w wysokości 
    ok. 1.750,00 PLN brutto.