Rekrutacja

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych następuje w Biurze Projektu, a także pocztą i poprzez e-mail. Formularz rekrutacyjny dostępny jest do pobrania w zakładce "DO POBRANIA".

Biuro Projektu: GRUPA CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Darwina 17,
43-603 Jaworzno

Godziny pracy:
dni robocze, 8.00-16.00


Kontakt:

Emilia Rejman nr tel: 518 178 151

e-mail: mlodybudowlaniec@cargo.edu.pl

Dariusz Łętowski  nr tel.: 505 441 251

e-mail: mlodybudowlaniec@cargo.edu.pl

Projekt skierowany jest do 50 osób z kategorii NEET(w tym kobiet) zamieszkałych na terenie województwa śląskiego spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • w wieku 18-24 lata (wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu),
 • niepracujących (bezrobotnych lub biernych zawodowo*),
 • niekształcących się (w trybie dziennym),
 • zamieszkałych na terenie woj. śląskiego.

* Do grupy osób biernych zawodowo, które mogą brać udział w projekcie ZALICZAMY m.in.:

 • studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne) ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana);
 • osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana);

Wyłączenie z Grupy Docelowej obejmuje:

 • młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem: wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych; wychowankowie pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe;
 • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej; matki opuszczające pieczę zastępczą (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy);
 • absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu ośrodków);
 • absolwenci specjalnych ośrodków szkolno‐ wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu ośrodków);
 • matki przebywające w domach samotnej matki; osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

Dokumenty potrzebne do udziału w projekcie:

 • Formularz rekrutacyjny,
 • Zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające zarejestrowanie jako osoba bezrobotna (jeżeli kandydat jest zarejestrowany w urzędzie pracy),
 • Orzeczenie o posiadaniu stopnia niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

Dodatkowe punkty kwalifikujące do udziału w projekcie otrzymują:

 • Kobiety,
 • Osoby z niskim wykształceniem (nie wyższym niż średnie),
 • Osoby pozostające dłuższy czas bez zatrudnienia,
 • Osoby o niskim dochodzie w rodzinie.

Zasady naboru do projektu:

 1. W przypadku dostarczenia ww. dokumentacji, a także spełnienia wszystkich wymogów udziału w projekcie, każdy z uczestników weźmie udział w ankiecie pozwalającej na określenie poziomu kompetencji i predyspozycji zawodowych (test i rozmowa z doradcą zawodowym).
 2. Na podstawie dokumentacji zgłoszeniowej zostanie utworzona lista podstawowa i rezerwowa uczestników projektu.
 3. Informacja o kwalifikacji zostanie przekazana uczestnikowi telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mail) na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
 4. Końcowym etapem rekrutacji będzie podpisanie umowy szkoleniowej oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie.