Zapytania ofertowe

20.07.2016 WYNIKI rozeznań rynku

Wynik Rozeznania rynku nr 06/RR/MB/2016

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku nr 06/RR/MB/2016 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejksiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dotyczącego realizacji usługi obejmującej przeprowadzenie szkoleń zawodowych - Wielozadaniowe nośniki osprzętów w ramach projektu Młody budowlaniec - sukces zawodowy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ralizację usługi powierzono: Ośrodek Szkoleń Zawodowych „DIAGNO – TEST” Sp. z o.o

 

12.07.2016

Informujemy, o  przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 06/RR/MB/2016 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejksiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dotyczącego realizacji usługi obejmującej przeprowadzenie szkoleń zawodowych - Wielozadaniowe nośniki osprzętów realizowanych w ramach projektu Młody budowlaniec - sukces zawodowy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prosimy o zgłaszanie swoich ofert.Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym plikiem:

 

 

24.06.2016 WYNIKI rozeznań rynku

Wynik Rozeznania rynku nr 04/RR/MB/2016

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku nr 04/RR/MB/2016 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejksiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dotyczącego wynajmu maszyn i urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych na kursach zawodowych w ramach projektu Młody budowlaniec - sukces zawodowy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ralizację usługi powierzono: Doradztwo i Szkolenia Aneta Kysiak – Kita

 

22.06.2016 WYNIKI rozeznań rynku

Wynik Rozeznania rynku nr 03/RR/MB/2016

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku nr 03/RR/MB/2016 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejksiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dotyczącego przeprowadzenia zajęć teoretycznych i / lub praktycznych na kursach zawodowych w ramach projektu Młody budowlaniec - sukces zawodowy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych wybrano następujące osoby:

 1. Użytkowanie eksploatacyjne: Marcin Kita
 2. Dokumentacja techniczna: Aneta Kysiak-Kita
 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy: Aneta Kysiak-Kita
 4. Podstawy elektrotechniki: Marcin Kita
 5. Silniki spalinowe: Zbigniew Grajdek
 6. Elementy hydrauliki: Marcin Kita
 7. Budowa koparkoładowarek / ładowarek / koparek / walców drogowych
  / zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych / przecinarek do nawierzchni dróg: Zbigniew Grajdek
 8. Technologia robót: Aneta Kysiak-Kita
 9. Zajęcia praktyczne przy obsłudze koparkoładowarki : Krzysztof Kęsik
 10. Zajęcia praktyczne przy obsłudze koparki: Piotr Jędrzejczyk
 11. Zajęcia praktyczne przy obsłudze  ładowarki: Andrzej Gąsior
 12. Zajęcia praktyczne przy obsłudze  walca: Rafał Trelka
 13. Zajęcia praktyczne przy obsłudze  zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych: Marcin Kita
 14. Zajęcia praktyczne przy obsłudze przecinarek do nawierzchni dróg: Marcin Kita

 

Wynik Rozeznania rynku nr 02/RR/MB/2016

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku nr 02/RR/MB/2016 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejksiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dotyczącego dostawy materiałów szkoleniowych do kursów realizowanych w ramach projektu Młody budowlaniec - sukces zawodowy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do realizacji usługi wybrano: F.H.U. Alias Robert Leniartek

 

20.06.2016 WYNIKI rozeznań rynku

Wynik Rozeznania rynku nr 01/RR/MB/2016

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku nr 01/RR/MB/2016 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejksiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dotyczącego przeprowadzenia badań lekarskich w ramach projektu Młody budowlaniec - sukces zawodowy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizację usługi powierzono firmie: Specjalistyczna Praktyka Lekarska MEDIPRO dr n.med Jarosław Kóska.

 

16.06.2016

Informujemy, o  przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 04/RR/MB/2016 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejksiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dotyczącego przedstawienia oferty cenowej na wynajem maszyn i urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych na kursach zawodowych realizowanych w ramach projektu Młody budowlaniec - sukces zawodowy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prosimy o zgłaszanie swoich ofert.Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym plikiem:

 

15.06.2016

Informujemy, o  przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 03/RR/MB/2016 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejksiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dotyczącego przeprowadzenia zajęć teoretycznych i / lub praktycznych na kursach zawodowych w ramach projektu Młody budowlaniec - sukces zawodowy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prosimy o zgłaszanie swoich ofert.Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym plikiem:


 

14.06.2016

Informujemy, o  przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 02/RR/MB/2016 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejksiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dotyczącego dostarczenia materiałów szkoleniowych do kursów realizowanych w ramach projektu Młody budowlaniec - sukces zawodowy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prosimy o zgłaszanie swoich ofert.Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym plikiem:

 

13.06.2016

Informujemy, o  przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 01/RR/MB/2016 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejksiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dotyczącego przeprowadzenia badań lekarskichuprawniajacych uczestników projektu do udziału w poszczególnych szkoleniach zawodowych oraz stażu organizowanych  w ramach projektu Młody budowlaniec - sukces zawodowy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prosimy o zgłaszanie swoich ofert.Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym plikiem:

 

11.05.2016r. WYNIKI zapytań ofertowych 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 02/POWR.01.02.01-24-0402/2016 zgodnie z zasadą konkurencyjności, dot. zapewnienia wyżywienia dla uczestników szkoleń zawodowych oraz Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy organizowanych w ramach projektu pt. „Młody budowlaniec - sukces zawodowy” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę  firmy Mega Pizza Marcin Sobiech z Jaworzna

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 01/POWR.01.02.01-24-0402/2016 zgodnie z zasadą konkurencyjności, dot. realizacji usługi obejmującej: ocenę kwalifikowalności kandydatów do udziału w projekcie,  identyfikację i diagnozę potrzeb uczestników projektu (IPD), w tym weryfikację i aktualizację IPD, poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych;  warsztaty aktywnego poszukiwania pracy; coaching indywidualny uczestników projektu - organizowanych w ramach projektu pt. „Młody budowlaniec - sukces zawodowy” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę w zakresie

cz. 1.oceny kwalifikowalności kandydatów do udziału w projekcie – p. Dominikę Kajdas – Ciupek ,

cz. 2.identyfikacji i diagnozy potrzeb uczestników projektu (IPD), w tym weryfikacji i aktualizacji IPD – p. Łukasza Ociesielskiego

cz. 3.poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych –
p. Rafała Kochan;

cz. 4. warsztatów aktywnego poszukiwania pracy – p. Rafała Kochan;

cz. 5.coachingu indywidualny uczestników projektu– p. Rafała Kochan. 

26.04.2016r.

Informujemy, o  przeprowadzeniu zapytania ofertowego  nr 01/POWR.01.02.01-24-0402/2016 zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego przeprowadzenia oceny kwlaifikowalności kandydatów do udziału w projekcie, identyfikacji i diagnozy potrzeb uczestników projektu (IPD), w tym werfikacji i aktualizacji IPD, poradnictwa zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy oraz coachingu indywidualny dla uczestników  szkoleń realizowanych w ramach projektu Młody budowlaniec - sukces zawodowy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prosimy o zgłaszanie swoich ofert.Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:
 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 02/POWR.01.02.01-24-0402/2016 zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego zapewnienia wyżywienia dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu Młody budowlaniec - sukces zawodowy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prosimy o zgłaszanie swoich ofert.Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami: